OVER GIMPIO

Communicatie

 Communicatie zien wij als de smeerolie van onze activiteiten. Om de communicatie tussen beide partijen zo optimaal te houden wordt met een vaste frequentie overleg gepland. De doelstelling van dit overleg is een kwalitatief zo goed mogelijk resultaat te realiseren. Alle gesprekken en afspraken worden schriftelijk vastgelegd.

Kwaliteit

Kwaliteit is voor Gimpio schoonmaak een speerpunt. Het correct en volledig toepassen van de ontwikkelde werkmethodieken, veiligheid, gezondheid en milieu, zijn belangrijke onderdelen van onze totale kwaliteit.

Het beleid van Gimpio schoonmaak is erop gericht de werkzaamheden op een effectieve en economisch verantwoorde wijze uit te voeren en in stand te houden. Uitgangspunt is dat op elk moment moet worden voldaan aan de met u overeengekomen wensen en eisen.

Logboek

Middels een logboek kunt u dagelijks communiceren met Gimpio schoonmaak. Voordat met de werkzaamheden wordt begonnen controleert de daarvoor verantwoordelijke medewerker het logboek. Opmerkingen die u in het logboek heeft aangetekend worden direct verholpen, mits deze tot het werkprogramma behoren. Degene die het logboek inziet tekent vervolgens uw opmerking voor gezien. De medewerker noteert eventuele opmerkingen, of vragen die voor u van belang zijn in het logboek.

Kwaliteit Inspectie Formulier

Eenmaal per kwartaal wordt door onze rayonleiding een kwaliteitsrapport over de door ons geleverde schoonmaakkwaliteit binnen uw pand samengesteld en met u besproken.

Op dit formulier wordt op basis van 36 beoordelingspunten duidelijk aangegeven wat eventuele verbeterpunten zijn. Doordat wij in de tussenliggende periode op dezelfde manier de schoonmaakkwaliteit intern beoordelen, houden wij voortdurend “de vinger aan de pols.”

Aan de hand van deze gesprekken worden gemaakte afspraken, wensen en verwachtingen opnieuw vastgelegd.